Porządek obrad

Porządek obrad XX posiedzenia  Rady Osiedla Bałuty–Centrum

w dniu 20.02.2018r.

 

 1. Otwarcie Posiedzenia przez Przewodniczącego Rady po ustaleniu quorum wg listy obecności
 2. Wybór protokolanta
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
 5. Przyjęcie protokołu
 6. Informacje o działaniach przewodniczącego Rady
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o realizacji zadań i podjętych działań od ostatniego posiedzenia Rady
 8. Informacje o pracach komisji problemowych
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał o przeniesienie środków finansoweych na organizację imprez oświatowych kulturalnych i sportowych w 2018 roku
 10. Sprawy różne
 11. Ustalenie terminu następnego posiedzenia